การเงินการบัญชี

และสถานะทางกฎหมาย

ระบบบัญชีภาษีของเยอรมันมีความซับซ้อนมาก - คุณไม่สามารถทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลลงในกระดาษแผ่นเดียวได้ คุณจะต้องมีนักบัญชีภาษีและทนายความมาช่วยเป็นผู้ดูแลเรื่องภาษีและกฎหมายทุกอย่างของบริษัทให้กับคุณ

เซโย จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือ และรับผิดชอบดูแแลเรื่องเหล่านี้ให้กับคุณ

ในฐานะ บริษัท คุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบัญชีของคุณ ในการดำเนินการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมทั้งจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล ซึ่งตามกฎหมายคุณสามารถจ้างสำนักงานบัญชีทำแทนคุณได้ แต่ในฐานะเจ้าของบริษัท คุณจะต้องรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบถึงผลที่จะตามมา รูปแบบองค์กรที่แตกต่างกัน มีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์พิเศษ เกี่ยวกับการจัดการด้านบัญชี ซึ่งกฎเหล่านี้มีความเข้มงวด และมีความซับซ้อนสูง การพยายามกระทำความผิดจะนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรง โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้กระทำความผิดนั้นจะตั้งใจหรือไม่ก้อตาม

บริษัทในเยอรมนี มักจะส่งเอกสารทางบัญชีเป็นรายเดือน ไปยังสำนักงานสรรพากรเขตที่เกี่ยวข้อง โดยต้องส่งอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพราะค่าจ้างและภาษีธุรกิจมีการบริหารจัดการโดยสำนักงานภาษีที่แตกต่างกัน โดยปกติการชำระเงินค่าภาษีเงินได้จะทำล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับสำนักงานภาษีที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับผลประกอบการโดยประมาณของคุณในอนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการต่อสู้กันเล็กน้อยด้วยเอกสารที่สมบูรณ์และชัดเจน ซึ่งต้องจัดส่งภายในช่วงเวลาที่ถูกต้อง คุณควรมีช่องทางการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทของคุณ กับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติและสามารถคาดการณ์ได้ง่าย

อันที่จริงกฎหมายเยอรมัน ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายโรมันโบราณ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปี 2000 ตรงกันข้ามกับกฎหมายแองโกล - อเมริกัน (ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปและอิงกับประวัติศาสตร์อังกฤษในยุคกลาง) พื้นฐานในการตัดสินคดีของเยอรมัน มาจากกฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน (Grundgesetz / GG) และประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (Buergerliches Gesetzbuch / BGB) Commercia lCode (Handelsgesetzbuch / HGB) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจ และในกรณีที่เกิดอาชญากรรม จะมีรหัสทางอาญากำกับ (Strafgesetzbuch / StGB)

กฎหมายเยอรมัน - สองพันปีของประวัติศาสตร์กฎหมายโลก

ความแตกต่างข้อใหญ่ คือ กฎหมายแองโกล - อเมริกันมุ่งเน้นไปที่บรรทัดฐานของกฎหมายเยอรมันกับผู้พิพากษา โดยต้องตีความกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น คำพิพากษาไม่ได้มีผลกระทบต่อการออกกฎหมาย และผู้พิพากษาเป็นคนเดียวเท่านั้น ที่รับผิดชอบในการตัดสินคดี คณะลูกขุนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมของเยอรมัน ผู้พิพากษาต้องมาจากทนายความที่มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้ทำงานให้รัฐบาล

กฎหมายและระบบภาษีของเยอรมนี มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล คุณจะไม่มีทางพบการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยความช่วยเหลือที่เหมาะสมในฝั่งของคุณ คุณจะสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณในเยอรมนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่อนคลาย และปลอดภัยภาษีเยอรมัน (ตัดตอนมาบางส่วน):

Lohnsteuer / Einkommensteuer
ภาษีเงินเดือน / ภาษีรายได้
Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
Koerperschaftsteuer
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Abgeltungsteuer
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Einfuhrumsatzsteuer
ภาษีการนำเข้าสินค้า (การนำเข้า VAT)
Gewerbesteuer
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
Grundsteuer
ภาษีอสังหาริมทรัพย์
Grunderwerbsteuer
ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์
Vermoegensteuer
ภาษีการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

มาคุยกันเถอะ

เพียงแค่คลิกเดียว

เพื่อการติดต่อสื่อสาร

ชื่อของท่าน
บริษัทของท่าน
ที่อยู่อีเมลของท่าน
ข้อความของท่าน


เซโยจะเป็นพันธมิตรที่ช่วยตอบสนองความต้องการของธุรกิจของคุณในเยอรมนี เรามีความยินดีและรอคอยที่จะให้การสนับสนุนคุณ แค่ติดต่อมาหาเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่
Sejo GmbH
Solmserstr. 26
35578 Wetzlar
Germany
ผู้หริหารสูงสุด
Dr. Stephan Goebel


อีเมลล์ info@do-business-in-germany.com
อีเมลล์ info@sejo.de
โทรศัพท์ + 49 (321) 211 833 67
ไลน์ stephan.goebel
สไกป์ stephan.goebel
วอทแอพ + 49 (176) 323 486 29
แฟ็กซ์ + 49 (321) 211 833 67